مدیران ارشد شرکت

مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

آقای محمدتقی ایمانی
مدیریت مالی گروه

مدیریت مالی گروه

آقای مهدی ایمانی
مدیریت عامل شرکت سارگل شرق

مدیریت عامل شرکت سارگل شرق

آقای محمد حسن ایمانی
ریاست هیات مدیره گروه

ریاست هیات مدیره گروه

آقای رضا ایمانی