آرایش بندی محصولات

ارایش سرویس محصولات سارگل
ماهان
تک ایتم سفارشگذاری می شود زوجین
مروارید مروارید مروارید
پوپو پوپو پوپو
گرد گرد گرد گرد گرد گرد گرد گرد گرد گرد گرد گرد گرد گرد
نام ایتم های بن چاینا در سیستم ERP گروه کارخانجات مقصود شرح مربع مربع مربع مربع مربع مربع مربع مربع مربع مربع مربع مربع مربع مربع
مروارید پوپو گرد مربع نام آيتم تعداد پارچه(ارایش) 1 2 4 7 9 14 14 25 28 29 37 42 52 89 90 91 92 105 123 128 129 31 103 148
تخت 230 مروارید تخت 209 پوپو تخت 205 گرد تخت 210 مربع بشقاب میوه خوری 1 6 6 2 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 18 18 18 6 12 18
تخت 295 مروارید تخت 295 پوپو تخت 275 گرد تخت 275 مربع بشقاب برنخوری 1 1 1 2 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 18 18 18 6 12 18
گود 210 مروارید گود 230 پوپو گود 210 گرد گود 235 مربع بشقاب خورشت خوری 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 18 18 18 6 12 18
دیس 400 مروارید دیس 360 پوپو دیس 380 گرد دیس 375 مربع دیس بزرگ 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
دیس360 مروارید دیس320 پوپو دیس320 گرد دیس320 مربع دیس کوچک 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2
کاسه 125 مروارید کاسه 142 پوپو کاسه 130 گرد کاسه 140 مربع کاسه ماست 1 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 18 18 6 12 18
کاسه 145 مروارید - - - کاسه ترشی 2 4 6
کاسه 260 مروارید کاسه 285 پوپو کاسه 240 گرد کاسه 290 مربع کاسه سالاد 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
نمکپاش مروارید نمکپاش پوپو نمکپاش گرد نمکپاش مربع نمکپاش 2 1 1 2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 1 2 3
فلفل پاش مروارید فلفل پاش پوپو فلفل پاش گرد فلفل پاش مربع فلفل پاش 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3
زیر سس خوری مروارید - زیر سس خوری گرد زیر سس خوری مربع زیر سس خوری 1 1 1 2 1 1 1 2
فنجان چايخوري مروارید فنجان چايخوري پوپو فنجان چايخوري گرد فنجان چايخوري مربع فنجان چايخوري 6 6 6 12 12 6 6 12 12 12 12 12 12
فنجان قهوه خوري مروارید فنجان قهوه خوري پوپو فنجان قهوه خوري گرد فنجان قهوه خوري مربع فنجان قهوه خوري 1 6 6 6 6 6 6 6
تخت 160 مروارید تخت 150 پوپو تخت 155 گرد تخت 150 مربع نعلبكي چايخوري 6 6 6 12 12 6 6 12 12 12 12 12 12
تخت 130 مروارید تخت 130 پوپو تخت 120 گرد تخت 130 مربع نعلبكي قهوه خوري 1 6 6 6 6 6 6 6
قندان مروارید قندان پوپو قندان گرد قندان مربع قندان 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2
درب قندان مروارید درب قندان پوپو درب قندان گرد درب قندان مربع درب قندان 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2
قوری مروارید قوری پوپو قوری گرد قوری مربع قوری 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
درب قوری مروارید درب قوری پوپو درب قوری گرد درب قوری مربع درب قوری 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سوپ خوری مروارید سوپ خوری پوپو سوپ خوری گرد سوپ خوری مربع سوپ خوری 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
درب سوپ خوری مروارید درب سوپ خوری پوپو درب سوپ خوری گرد درب سوپ خوری مربع درب سوپ خوری 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سس خوری مروارید سس خوری پوپو سس خوری گرد سس خوری مربع سس خوری 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
شیر خوری مروارید شیر خوری پوپو شیر خوری گرد شیر خوری مربع شیر خوری 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
آبلیمو خوری مروارید آبلیمو خوری پوپو آبلیمو خوری گرد آبلیمو خوری مربع آبلیمو خوری 1 1 1 1 1 1 1 2 3
لیوان ماگ 117 - - - لیوان ماگ 117 6 6 6
- - - - لیوان ماگ 117 زوجین 2
- - - - پارچ زوجین 1
- - - - کاسه خورشت زوجین 1
- - - - کاسه اردور زوجین 3
- - - - تخت متوسط 1
- - - - گود کوچک 1
- - - - اردو خوری دو خانه 1
- - - - شیرخوری عمومی 1
- - - - آبلیموخوری عمومی 1
- - - - تخت کوچک 1
- - - - گود بزرگ 1
- - - - نمکپاش عمومی 1
- - - - تخت بزرگ 1
- - - - فلفل پاش عمومی 1
- - - - کره خوری عمومی 1
- - - - زیر قاشقی عمومی 1
- - - - اردو خوری سه خانه 1
- - - - تخت 023 1
- - - - ماگ 90 1
لیوان ماگ 120 1